ANBI gegevens

ANBI gegevens

Naam
Stichting Drechtsteden Bachkoor
RSIN 852522344
Kamer van Koophandel 57300968

Contactgegevens

Stichting Drechtsteden Bachkoor
p/a Vlijweg 8
3312 AS Dordrecht

E-mailadres:  info@drechtstedenbachkoor.nl

IBAN NL95RABO0386023425 t.n.v. Stichting Drechtsteden Bachkoor

Doelstelling
De Stichting Drechtsteden Bachkoor heeft als statutaire doelstelling het scholen van amateur- en semi-professionele musici en het versterken van de bestaande koorcultuur in de regio Drechtsteden door het bieden van educatie- en kwaliteitsimpulsen.

Bestuur
Conform hetgeen in de statuten onder art. 4 is vermeld bestaat het bestuur van de Stichting Drechtsteden Bachkoor uit minimaal 3 personen, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Beloningsbeleid
De Stichting Drechtsteden Bachkoor heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk en streeft er uit dien hoofde ook naar om de exploitatie van de door haar geïnitieerde projecten zoveel als mogelijk kostendekkend te realiseren. Om mogelijke financiële tegenvallers te kunnen opvangen houdt de Stichting een beperkte financiële reserve aan. Onderaan deze pagina vindt u de financiële gegevens per eind 2015.

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Slechts de dirigent(en) in ingehuurde vocale solisten en instrumentalisten ontvangen hiervoor een financiële vergoeding.

Beleidsplan
Dit projectkoor is een initiatief van de Stichting Bach Festival Dordrecht, dat elke twee jaar plaats heeft in de historische binnenstad van Dordrecht en inn de regio, voor de derde maal in 2014. Het koor is opgericht in de aanloop naar het festival in 2012 .

Begin 2013 is het koor verzelfstandigd en heeft sindsdien een eigen bestuur. 


Het Drechtsteden Bachkoor richt zich op de scholing van amateurzangers en (semi-) professionele zangers. Noord-Europese muziek uit de periode 1600-1750, met speciale aandacht voor Bach en zijn directe voorgangers staat in de uitvoeringspraktijk centraal. Jaarlijks worden er minimaal er drie tot vier kortlopende projecten georganiseerd, waarbij in een korte voorbereidende periode gerepeteerd wordt, gevolgd door de presentatie ervan in de vorm van een uitvoering (al dan niet in liturgisch verband) of concert in een van de Drechtsteden.
De uitvoering van het eerste project vond plaats op zondag 16 september 2012 tijdens het Bach Festival Dordrecht.

Het Drechtsteden Bachkoor hoopt de bestaande koorcultuur in de regio te versterken door leden van de koren in de regio extra uitdaging en educatie te bieden. De leden van het Drechtsteden Bachkoor vervullen dan ook hun lidmaatschap naast hun huidige lidmaatschap bij een van de koren in de regio Drechtsteden. Er is geen leeftijdsbeperking, echter een auditie maakt deel uit van de selectieprocedure. Leden mogen maximaal vier jaar deel uitmaken van het projectkoor. Dit om ook aan anderen de kans te bieden mee te werken en te leren wat er te leren valt. De contributiekosten bedragen 50,-per project.

Gaandeweg heeft zich een situatie ontwikkeld waarin het DBK jaarlijks op uitnodiging concerteert in de regio en incidenteel daarbuiten. Dan gaat het bijv.om deelname aan vesperdiensten in de Grote Kerk van Dordrecht, cantatediensten in de Grote Kerk of elders, of borrelconcerten. Tijdens het Bachfestival voert het koor een groot project uit, zoals in 2014 de Cantatekaravaan, waarbij het gezelschap zangers en musici door de region trok om op één dag drie verschillende cantates ten gehore te brengen op drie verschillende plekken. Ook in 2016 zal een dergelijk project worden uitgevoerd.
Daarnaast is het streven om af en toe een eigen grote productie te doen, zoals de Markus Passion van Bruhns/Keiser, die in het voorjaar van 2014 tweemaal werd uitgevoerd.
In de toekomst is het plan zo’n productie te doen in het jaar waarin geen Bachfestival plaatsvindt.
Samenwerking met andere partijen staat hoog op de agenda. Zo werden projecten uitgevoerd met Muziekstroom in het Energiehuis in Dordrecht, met de begraafplaats Essenhof, met de Stichting ZaterdagmiddagConcerten in Papendrecht, de Stichting Duyschot in Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor 2017 staat als grote productie een uitvoering van de Johannes Passion op stapel, in samenwerking met de afdeling Art en Performance van het Develsteincollege te Zwijndrecht.

Het koor ontving de afgelopen jaren een bescheiden subsidie van de gemeente Dordrecht. Deze financiering loopt einde 2016 af en dan is het koor financieel gezien op zichzelf aangewezen.
Er zijn enkele kleine sponsoren, zo wordt bijv. gratis gerepeteerd bij EGM architecten. Bij elk project betalen leden € 50,- voor deelname, in geval van grote projecten kan het nog om een hoger bedrag gaan. De uitnodigende partij betaalt doorgaans een deel van de kosten, echter dat is zelden kostendekkend.
Het DBK is er daarom op aangewezen voor grotere projecten sponsoren te zoeken of fondsen aan te schrijven. Het streven is om in de toekomst een of meer grotere ondernemers aan het koor te verbinden als vaste sponsor(s). Momenteel worden daartoe activiteiten ontplooid. Ook wordt gewerkt aan het optimaliseren van publicitaire activiteiten, teneinde een vast publiek aan het koor te verbinden.
Het koor heeft een Comité van Aanbeveling in het leven geroepen om het bestuur te ondersteunen bij het ontwikkelen van sponsorbeleid en vergroten van de naamsbekendheid.

Activiteiten in 2017
Maart – Johannes Passion van J.S. Bach in een “aangeklede” versie
Juni – Vesper dienst in de Grote Kerk van Dordrecht
Juni – concertreis naar Perugia, Italie
September – Uitvoering Bach’s Grote Orgelmis 
November – Try-out “Van Schütz tot Brahms” in woonzorgcentrum  

Activiteiten 2018
Februari – Bach in perspectief: van Schütz tot Brahms
Mei – cantatedienst Grote Kerk Dordrecht
Juni – Bachfestival: deelname Magnificat o.l.v. Ed Spanjaard
Juni – Bachfestival: Hommage aan Bach en tijdgenoten
November – cantatedienst in Grote Kerk Dordrecht
November – cantatedienst Havenkerk Alblasserdam 

Nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.